Giới thiệu

ThS.Trần Sơn Trung

ThS.Trần Sơn Trung

Chức vụ: Phó hiệu trưởng. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh tế Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
ThS.NGUYỄN TIẾN ĐỨC

ThS.NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
ThS.TÔ VIẾT TÀI

ThS.TÔ VIẾT TÀI

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách cơ sở Đắk Lắk Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
ThS.ĐỖ BẰNG GIANG

ThS.ĐỖ BẰNG GIANG

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách cơ sở Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
Thầy.Nguyễn Duy Anh

Thầy.Nguyễn Duy Anh

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách văn phòng tuyển sinh Nhật Bản Trình độ chuyên môn:  Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
ThS. NGUYỄN SỸ TUẤN

ThS. NGUYỄN SỸ TUẤN

Chức vụ: Phó hiệu trưởng thường trực Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý thông tin Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
ThS.ĐẶNG XUÂN NGỌC

ThS.ĐẶNG XUÂN NGỌC

Chức vụ: Phó hiệu trưởng. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ giáo dục học. Điện thoại liên hệ:  Email: 
[+]Chi tiết
ThS. CHU KHẮC HUY

ThS. CHU KHẮC HUY

Chức vụ: Phó hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật điện tử Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
ThS. NGUYỄN THẾ HIỆP

ThS. NGUYỄN THẾ HIỆP

Chức vụ: Phó hiệu trưởng Trình độ chuyên môn:  Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
ThS.TRẦN QUÝ CƯỜNG

ThS.TRẦN QUÝ CƯỜNG

Chức vụ: Cố vấn. Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp II. Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết