Phòng ban

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

đang cập nhập
[+]Chi tiết
Phòng quản trị thiết bị

Phòng quản trị thiết bị

đang cập nhập
[+]Chi tiết
Phòng Truyền Thông

Phòng Truyền Thông

đang cập nhập
[+]Chi tiết
Phòng hợp tác quốc tế & quản lý khoa học

Phòng hợp tác quốc tế & quản lý khoa học

đang cập nhập
[+]Chi tiết
Ban Biên tập và Quản trị Website

Ban Biên tập và Quản trị Website

[+]Chi tiết
Giới thiệu phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế

[+]Chi tiết
Giới thiệu phòng hành chính tổng hợp

Giới thiệu phòng hành chính tổng hợp

  Là đơn vị tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thực hiện việc quản lý các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, thi đua khen thưởng và bảo vệ chính trị nội bộ.
[+]Chi tiết
Giới thiệu phòng Quản lí học sinh - sinh viên

Giới thiệu phòng Quản lí học sinh - sinh viên

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên và tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên theo quy chế của Bộ LĐTB & XH, Bộ G & ĐT và các quy định của nhà trường.
[+]Chi tiết
Giới thiệu phòng Tài chính - Kế toán

Giới thiệu phòng Tài chính - Kế toán

Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp việc Chủ tịch hội đồng quản trị  Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính kế toán của Trường, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan...
[+]Chi tiết
Giới thiệu Phòng Quản trị thiết bị

Giới thiệu Phòng Quản trị thiết bị

[+]Chi tiết