Trung Tâm Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế

Trung Tâm Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế

Trung Tâm Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế

  1. TỔNG QUAN   - Căn cứ quyết định số 92/QĐ-CĐCTVN ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ và Hợp tác quốc tế.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn, dịch vụ về các...
[+]Chi tiết