Giới thiệu phòng hành chính tổng hợp

 

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phóc

Hà Nội, Ngày….. tháng …..  năm 2015

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ HỢP

 A. Chức năng

Là đơn vị tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thực hiện việc quản lý các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, thi đua khen thưởng và bảo vệ chính trị nội bộ.

B. Nhiệm vụ

1. Xây dựng đề xuất phương án sắp xếp tổ chức nhân sự các đơn vị trong trường phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và nhu cầu của nhiệm vụ công tác.

2. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức. Đề xuất giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức. Theo dõi, đôn đốc tổng hợp đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công tác tổ chức cán bộ,(thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường.)

3. Thư ký tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác sử dụng và bảo quản con dấu(theo đúng pháp lệnh của nhà nước), đánh máy văn thư – lưu trữ, công tác tạp vụ, tiếp khách, lễ tân. Tổ chức giao tiếp đối nội, đối ngoại của cơ quan.

4. Đề xuất soạn thảo mới, sửa đổi bổ sung một số nội quy, quy định nội bộ của Nhà trường thuộc nhiệm vụ của Phòng phụ trách.

5. xây dựng kế hoạch và phương án tôt tổ chức thực hiện các công tác quản lý cở sở vật chất phương tiện trang thiết bị của nhà trường.

6. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

7. Quản lý hồ sơ cán bộ, quản lý nhân sự, xác nhận chấm công, xây dựng  chế độ hính sách cán bộ công nhân viên giáo viên của nhà trường.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

 

                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                             ThS. Lê Hữu Dũng