Trung Tâm Hợp Tác Giáo Dục

Trung Tâm Hợp Tác Giáo Dục

Trung Tâm Hợp Tác Giáo Dục

1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 99/QĐ-CĐCTVN ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo và Hợp tác giáo dục.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, đào tạo - Bổ nhiệm Bà Đồng...
[+]Chi tiết