Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Số 8

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Số 8

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Số 8

1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 109/QĐ-CĐCTVN ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực số 8.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, đào tạo thường xuyên...
[+]Chi tiết