Danh sách thí sinh nhập học trực tuyến

Nhập học trực tuyến

Danh sách thí sinh nhập học trực tuyến

STT Ngày đăng ký Họ tên Ngày sinh Quê quán
1 25/01/2024 Nguyễn Thị Hoàng Yến 20/04/2001 buôn đon
2 25/01/2024 Nguyễn Thị Hoàng Yến 20/04/2001 buôn đon
3 25/01/2024 1 01/01/1950 1
4 25/01/2024 1 02/01/1950 1
5 25/01/2024 1 01/03/1950 1
6 25/01/2024 1 01/03/1950 1