Chương trình đào tạo

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Chương trình đào tạo các nghề đào tạo trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam

 

 

  STT  Mã Nghề  Tên Nghề Liên Kết
    1 6720201

Dược sỹ

  logoPDF
    2 6720301   Điều dưỡng   logoPDF
    3 6510202  Công nghệ kỹ thuật ô tô   logoPDF
    4 6520205  Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí    logoPDF
    5 6520225  Điện tử công nghiệp   logoPDF
    6 6520227  Điện công nghiệp   logoPDF
    7 6480201  Công nghệ thông tin   logoPDF
    8 6480202  Công nghệ thông tin - ƯDPM   logoPDF
    9 6810207  Kỹ thuật chế biến món ăn   logoPDF
    10 6340122  Thương mại điện tử   logoPDF
    11 6340118  Marketing thương mại   logoPDF
    12 6340302  Kế toán doanh nghiệp   logoPDF
    13 6340417  Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ   logoPDF
    14 6340404  Quản trị kinh doanh   logoPDF
    15 6810201 Quản trị khách sạn   logoPDF
 16 6810206 Quản trị nhà hàng logoPDF
 17 6220103 Hướng dẫn du lịch logoPDF
 18 6320301 Văn thư hành chính logoPDF
 19 6380205  Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp logoPDF
20  6380206 Dịch vụ pháp lý về đất đai logoPDF
21  6380207 Dịch vụ pháp lý về tố tụng logoPDF
22  6340403 Quản trị văn phòng logoPDF
23  6320302 Văn thư - Lưu trữ logoPDF
24  6320103 Báo chí logoPDF
25  6220203 Phiên dịch tiếng anh du lịch logoPDF
26  6220216  Tiếng anh thương mại logoPDF
27  6220202 Phiên dịch tiếng anh thương mại logoPDF
28  6220212 Tiếng Nhật Bản logoPDF
29  6220209 Tiếng Trung Quốc logoPDF
30  6220211  Tiếng Hàn Quốc logoPDF
31  6220101 Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam logoPDF