Trung Tâm

Trung Tâm Tư Vấn Du Học Quốc Tế VCI

Trung Tâm Tư Vấn Du Học Quốc Tế VCI

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM Sứ mệnh lớn lao của trung tâm: Mở cửa thế giới thông qua giáo dục. VCI là một đơn vị chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ... Phát triển mô hình đào tạo:gắn kết chặt chẽ giữa: Trường  – Trường. VCI hiện là đối tác và đại...
[+]Chi tiết
Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Số 8

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Số 8

1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 109/QĐ-CĐCTVN ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực số 8.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, đào tạo thường xuyên...
[+]Chi tiết
Trung Tâm Tri Thức Trẻ

Trung Tâm Tri Thức Trẻ

1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 105/QĐ-CĐCTVN ngày 18 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo Tri Thức Trẻ.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, đào tạo - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Giàu...
[+]Chi tiết
Trung Tâm Hợp Tác Giáo Dục

Trung Tâm Hợp Tác Giáo Dục

1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 99/QĐ-CĐCTVN ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo và Hợp tác giáo dục.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, đào tạo - Bổ nhiệm Bà Đồng...
[+]Chi tiết
Trung Tâm Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế

Trung Tâm Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế

  1. TỔNG QUAN   - Căn cứ quyết định số 92/QĐ-CĐCTVN ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ và Hợp tác quốc tế.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn, dịch vụ về các...
[+]Chi tiết
Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học VCI

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học VCI

1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 9A/QĐ-VCI ngày 11 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm ngoại ngữ- tin học VCI.Đây là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng công thương Việt Nam có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng về ngoại...
[+]Chi tiết