Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học VCI

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học VCI

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học VCI

1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 9A/QĐ-VCI ngày 11 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm ngoại ngữ- tin học VCI.Đây là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng công thương Việt Nam có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng về ngoại...
[+]Chi tiết