TS.LÊ ĐẠI HÙNG

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý giáo dục.

Điện thoại liên hệ: 

Email: