ThS. NGUYỄN VIẾT HÙNG

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Điện thoại liên hệ: 

Email: