ThS. LƯU THANH TUÂN

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email: