THÔNG BÁO : Về việc mở lại lớp học lại, học bổ sung, học cải thiện điểm