Tuyển sinh hệ cao đẳng làm việc tại Đức

TUYỂN SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CỦA CHLB ĐỨC NĂM 2019
TUYỂN SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CỦA CHLB ĐỨC NĂM 2019 3 năm tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.Từ 1-1.5 năm tại CHLB Đức
TUYỂN SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH 2+2 CỦA CHLB ĐỨC NĂM 2019
TUYỂN SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH 2+2 CỦA CHLB ĐỨC NĂM 2019 2 năm học tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.Chuyển tiếp học 2 năm tại CHLB Đức.