Giới thiệu phòng Tài chính - Kế toán
Giới thiệu phòng Tài chính - Kế toán Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp việc Chủ tịch hội đồng quản trị  Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính kế toán của Trường, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công...
[+]Đọc thêm
Giới thiệu Phòng Tuyển Sinh
Giới thiệu Phòng Tuyển Sinh Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng,làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các hệ củanhà Trường, công tác quan hệ đối ngoại– giới thiệu việc làm, công tác thông tin tuyên truyền củanhàTrường.
[+]Đọc thêm