Giới thiệu Phòng Tuyển Sinh
Giới thiệu Phòng Tuyển Sinh Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng,làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các hệ củanhà Trường, công tác quan hệ đối ngoại– giới thiệu việc làm, công tác thông tin tuyên truyền củanhàTrường.
[+]Đọc thêm