2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ công nghệ thông tin.

Nguyên trưởng khoa công nghê thông tin học viện công nghệ bưu chính viễn thông.

Điện thoại liên hệ: 

Email: