2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa kinh tế.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế - kế toán.

Điện thoại liên hệ: 0165.884.1136

Email: