2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa Văn thư hành chính.

Nguyên chánh văn phòng Học viện hành chính Quốc Gia.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý nhà nước.

Điện thoại liên hệ: 0167.637.6668

Email: