2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý giáo dục.

Điện thoại liên hệ: 0969961111; 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.