Anh Dung

Chức vụ: Hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý hệ thống thông tin.

Điện thoại liên hệ: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.