2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ điện-điện tử.

Điện thoại liên hệ: 0912.763.310

Email: