2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý giáo dục.

Điện thoại liên hệ: 

Email: 

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý KH-CN

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ toán học

Điện thoại liên hệ:

Email: 

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Điện thoại liên hệ:

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Ngành mác lê nin.

Nguyên giám đốc sở giáo dục hà giang. Trưởng phòng thanh tra pháp chế HV QLGD.

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng thường trực

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý thông tin

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Y Học, Dược sỹ cao cấp

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ giáo dục học.

Điện thoại liên hệ: 

Email: 

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật điện tử

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn.

Trình độ chuyên môn: Nhà giáo nhân dân. Thạc sỹ vật lý.

Nguyên hàm vụ phó Vụ Văn Xã văn phòng chính phủ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn.

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp II.

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn

Nguyên chánh văn phòng Học viện hành chính Quốc Gia.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý nhà nước.

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa kinh tế.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán.

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa điều dưỡng .

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành hóa sinh.

Nguyên giảng viên chính đại học y dược thái nguyên.

Điện thoại liên hệ: 

Email: