Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thông báo Thời khóa biểu VCI Học kì II  (Năm học 2019 - 2020). Tuần 30

 TKB TUẦN 30 1
 TKB TUẦN 30 2
 TKB TUẦN 30 3
 TKB TUẦN 30 4

 

 TKB TUẦN 30 5

 

 TKB TUẦN 30 6

 

 TKB TUẦN 30 7