Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thông báo Thời khóa biểu VCI-K3 Học kì I  (Năm học 2018 - 2019).

CDS01.3A

 

 

CDS01.3B

 CDD01.3A

 

CĐT01.3A

 

CĐT01.3B

 CĐN01.3A

 

CCN01.3A

 

 CCN01.3B

 

CKT01.3A

 

CKT01.3B

CQT01.3A

 

CMA01.3A

 

CMA01.3B

 

 CDL01.3A

 

CQK01.3A

 

VCI K3N