Nhập học trực tuyến

Danh sách thí sinh nhập học trực tuyến

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 27/03/2023 Nông Thị Hoài 17/7/2005 Cao Bằng
2 24/02/2023 Nguyễn Thanh Hiếu 10/10/1989 thủ đức
3 17/02/2023 Lâm Nhật Phong 12/11/2003 Đăk Lăk